Our Team


Harendra Singh
Harendra Singh

CEO

Vikas Dahiya
Vikas Dahiya

Business Head

Vidyotma Tiwari
Vidyotma Tiwari

HR Manager

Paridhi Yadav
Paridhi Yadav

HR Executive

Edwin Sabu
Edwin Sabu

HR Associate

Rumeli Banerjee
Rumeli Banerjee

HR Recruiter

Anshul Kumar
Anshul Kumar

HR Recruiter

Anurag Kumar
Anurag Kumar

Project Manager

Siddhant Dwivedi
Siddhant Dwivedi

Project Manager

Shradha Joshi
Shradha Joshi

Project Manager

Pallavi Sharma
Pallavi Sharma

Team Leader - Finance

Harsha Goyal
Harsha Goyal

Team Leader - Mathematics

Manish Verma
Manish Verma

Team Leader - Mathematics

Manjusha N
Manjusha N

Team Leader - Biology

Mathew Koul
Mathew Koul

Team Leader - Chemistry

Richa Thapa
Richa Thapa

Team Leader - Biology